1. Govinda Raj Pahari, Chairperson

2. Sanu Maiya Subedi, Vice-chair

3. Rashmila Shrestha, Secretary

4. Ramchandra Sharma, Treasurer

5. Lokmani Subedi, Member

6. Sumita Sapkota, Member

7. Dil Bahadur Bhattarai, MemberFree Hit Counter
Website Hit Counter